ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

 • 1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van JSB Productions B.V., hierna te noemen “JSB”, en op alle overeenkomsten (hierna: “de Overeenkomst”) gesloten door JSB en een derde partij, hierna te noemen “de Wederpartij”, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook inbegrepen, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • 1.2  Door de Wederpartij gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door JSB zijn aanvaard. Indien en voor zover algemene voorwaarden van Wederpartij van toepassing zijn en tegenstrijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 • 1.3  Voor zover bepalingen uit de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen uit deze algemene voorwaarden, prevaleren die bepalingen uit de Overeenkomst.
 • 1.4  Indien enig beding, deel uitmakend van een Overeenkomst, waaronder een beding in deze algemene voorwaarden, nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in stand en zal het betreffende beding voor zover mogelijk worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 Offerte

 • 2.1  Door JSB gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • 2.2  Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.
 • 2.3  Alle prijzen zijn exclusief afdrachten aan auteursrechtorganisaties.
 • 2.4  Indien is overeengekomen dat aan JSB tevens een percentage van de netto-opbrengsten van een productie toekomt, wordt onder netto-opbrengsten verstaan:
  • 1. in het geval de productie (deels) wordt gefinancierd door de Stichting het Nederlands Fonds voor de Film: de opbrengsten van de film of andere productie zoals deze in de beschikking waarin een bijdrage wordt toegekend, worden gedefinieerd;
  • 2. in alle andere gevallen: alle opbrengsten van alle vormen van exploitatie van de film of andere productie die aan de Wederpartij toekomen, onder aftrek van de door de Wederpartij gemaakte vervaardigings- en out-of-pocketdistributiekosten met betrekking tot de film of andere productie. Het bedrag van voornoemde kosten wordt voor het bepalen van het bedrag van de netto-opbrengsten verminderd met de aan de Wederpartij terzake de vervaardiging of distributie verstrekte subsidies.

Artikel 3 Een overeenkomst

 • 3.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van JSB voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.
 • 3.2  Een overeenkomst kan ondermeer betrekking hebben (i) voor film en televisie op ontwikkeling van formats en scenario, casting, productie, camerawerk, montage en distributie en (ii) voor theater op projectleiding, project coördinatie, productie en het technisch ontwerp en – realisatie, het leveren van licht-, geluids-, video- en rigging faciliteiten voor theaterproducties. Indien een overeenkomst een ander onderwerp omvat dan de hiervoor genoemde, zullen deze voorwaarden zoveel mogelijk hun gelding behouden.
 • 3.3  JSB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van zijn verbintenissen.
 • 3.4  Indien op verzoek van de Wederpartij derden door JSB worden ingeschakeld, zal JSB bevoegd zijn de Wederpartij te vertegenwoordigen en, met uitsluiting van hemzelf, de Wederpartij te binden aan een met de betreffende derden gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Betalingen

 • 4.1  De Wederpartij dient te betalen binnen de overeengekomen termijn zoals die kan blijken uit de factuur of de offerte. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, geschiedt de betaling door de Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • 4.2  Betaling geschiedt zonder korting of verrekening.
 • 4.3  JSB is altijd gerechtigd de Wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door de Wederpartij te verlangen.
 • 4.4  Bij niet (tijdige) betaling zal de Wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn.
 • 4.5  Onverminderd zijn overige bevoegdheden uit de wet, is JSB gerechtigd om, indien de Wederpartij in gebreke is, de levering van de door JSB te leveren prestaties op te schorten totdat de Wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 Termijnen

 • 5.1  Alle termijnen zijn door JSB op basis van hem ter beschikking staande ervaring en kennis van de aan hem door de Wederpartij ter beschikking gestelde informatie vastgesteld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is JSB niet aansprakelijk indien enige termijn niet in acht kan worden genomen.
 • 5.2  De Wederpartij is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door JSB mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens, waaronder een deugdelijke planning.

Artikel 6 Auteursrecht

 • 6.1  Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom van JSB ontstaan door werkzaamheden en/of diensten door JSB verricht dan wel op materialen geleverd door JSB, zullen behoudens voor zover deze rechten aan de Wederpartij worden overgedragen, eigendom van JSB of zijn rechtverkrijgenden zijn. De Wederpartij zal slechts die rechten verwerven die nadrukkelijk en schriftelijk in een overeenkomst zijn vermeld.
 • 6.2  JSB zal de Wederpartij vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat het door JSB geleverde als zodanig inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de Wederpartij niet binnen zeven dagen nadat hij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan JSB meldt. De Wederpartij zal alle relevante stukken onverwijld aan JSB ter hand stellen. JSB zal uitsluitend gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren.
 • 6.3  De Wederpartij garandeert JSB dat (het uitvoeren van) een aan JSB
  verstrekte opdracht, de geleverde gegevens en materialen daarin begrepen, geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan wel op enige andere rechtsregel. De Wederpartij vrijwaart JSB terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacy, consumentenbescherming, fiscale regelgeving en mediarecht. Indien JSB reden heeft aan de rechtmatigheid van eventuele openbaarmaking en verveelvoudiging van door de Wederpartij aangeleverde gegevens te twijfelen, heeft hij het recht van de Wederpartij te verlangen dat hij tot zijn tevredenheid aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging.
 • 6.4  Elke rechtenoverdracht in een overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen die de Wederpartij op grond van een overeenkomst aan JSB dient te voldoen, volledig zijn voldaan.
 • 6.5  JSB zal altijd gerechtigd zijn het door hem geleverde en de productie waarin dit is gebruikt, uitsluitend ten behoeve van zijn eigen marketing en promotie te verveelvoudigen en openbaar te maken. Desgevraagd zal de Wederpartij een kopie aanleveren.
 • 6.6. Een overeengekomen credit, betreffende art direction of production design, zal van gelijke grootte en tijdsduur zijn als de aan de D.O.P. toekomende credit.
  Indien de credit van de D.O.P. voorafgaand aan de film of andere productie wordt vertoond, zal ook de credit van JSB daar getoond worden. De credit dient ook op affiches, flyers, folders en overige publiciteitsuitingen te worden vermeld.
 • 6.7  Een vermelding in of op de overige publiciteitsuitingen geschiedt slechts
  indien vermelding van credits daarop of daarin gebruikelijk is. Overige overeengekomen credits betreffende het art department worden zoals gebruikelijk vermeld.
 • 6.8  De Wederpartij zal de aan JSB toekomende credit niet opnemen, indien JSB hem daar schriftelijk toe verzoekt.
 • 6.9  Een eventuele levering van rechten door JSB aan de Wederpartij, vindt geen toepassing indien en voorzover (een deel van) de auteursrechten door JSB zijn overgedragen aan een beheersorganisatie ter collectieve incasso.

Artikel 7 Opzegging

 • 7.1 Een verstrekte opdracht kan niet door de Wederpartij worden opgezegd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • 8.1  JSB sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met (de uitvoeringen van) een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van JSB of door hem ingeschakelde derden.
 • 8.2  Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van JSB worden aangenomen, dan is JSB ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat onder de door JSB afgesloten bedrijfsverzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Onverminderd het voorgaande lid, is JSB nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk dan voor het bedrag dat JSB voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheidstelling betrekking heeft, dient te ontvangen.
 • 8.3  De Wederpartij is aansprakelijk voor door hem of zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden veroorzaakte schade. De Wederpartij is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.
 • 8.4  De Wederpartij vrijwaart JSB terzake van alle aanspraken van derden verband houdende met de opdracht.
 • 8.5  De Wederpartij is gehouden voor de gehele duur van de opdracht een deugdelijke apparatuur en rekwisieten verzekering af te sluiten.

Artikel 9 Ontbinding

 • 9.1  Onverminderd zijn bevoegdheden uit de wet kan JSB een overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
  • het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, dan wel uitgesproken;
  • de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
  • de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  • JSB gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Wederpartij om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • 9.2  Door de ontbinding worden de vorderingen van JSB terstond opeisbaar.
 • 9.3  Indien JSB ten tijde van een ontbinding gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Overmacht

 • 10.1 Indien JSB aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, in het verkeer geldende opvattingen of ingevolge deze voorwaarden voor zijn rekening komt, is ieder der partijen, indien deze situatie van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Het in de voorgaande volzin bepaalde vindt onder meer toepassing bij ziekte en/of afwezigheid van voor enige leverantie of werkzaamheden cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, ingeval van het verloren gaan van (film)materialen, of ingeval van stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, evenementen en dergelijke. Artikel 9.3 is op een ontbinding op grond van dit artikel onverminderd van toepassing.
 • 10.3 Indien JSB ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Meerwerk/minderwerk

 • 11.1  Indien op locatie wordt opgenomen, dient JSB de locatie vooraf goed te keuren. JSB heeft altijd het recht een locatie af te keuren, ondermeer indien deze locatie in artistiek opzicht niet aan de eisen van JSB voldoet, indien deze locatie hogere kosten met zich mee brengt dan bij het opstellen van de begroting door JSB voorzien of indien de veiligheid van JSB of zijn medewerkers in gevaar komt.
 • 11.2  Ingeval van uitloop, is JSB gerechtigd het door de Wederpartij te betalen bedrag van de opdracht naar rato van de uitloop te verhogen. Mocht JSB door de uitloop kosten moeten maken die uitgaan boven de in de voorgaande volzin bedoelde verhoging, dan zijn deze kosten eveneens voor de Wederpartij.
 • 11.3  Met betrekking tot heropnames sluiten partijen separaat een overeenkomst.
 • 11.4  Uitgangspunt bij een offerte en/of een bij een opdracht gehanteerde begroting, is een werkdag van tien uren (12 uur uit en thuis). Indien de door JSB ingeschakelde medewerkers overuren moeten maken doordat een opnamedag langer duurt dan wel doordat de Wederpartij de inhoud of de uitvoering van de opdracht wijzigt, dient het door de Wederpartij aan JSB te betalen bedrag te worden verhoogd met de op de gebruikelijke wijze berekende overuren van deze medewerkers.
 • 11.5  Indien een reeds vastgestelde planning, script of storyboard met betrekking tot een productie wordt gewijzigd, zijn de eventuele kosten van deze wijziging voor de Wederpartij. JSB zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk wijzen op de consequenties van een wijziging.
 • 11.6  Eventueel door de Wederpartij gewenste wijzigingen ten aanzien van het door JSB geleverde dienen onmiddellijk bij oplevering schriftelijk aan JSB te worden gemeld. JSB zal zoveel mogelijk trachten deze wijzigingen zonder meerkosten voor de Wederpartij door te voeren, bijvoorbeeld door in de begroting op andere posten te bezuinigen. Indien de gewenste wijzigingen niet tijdig of niet juist worden gemeld, is JSB gerechtigd de meerkosten van de gewenste wijzigingen aan de Wederpartij separaat in rekening te brengen.

Artikel 12 Postproductie

 • 12.1  Indien in het stadium van de postproductie werkzaamheden plaatsvinden die van invloed zijn op de door JSB geleverde art-directie, zal de Wederpartij JSB tijdig in de gelegenheid stellen zijn visie op de betreffende werkzaamheden te geven.
 • 12.2  Werkzaamheden met betrekking tot de postproductie zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, niet begrepen in de vergoeding voor de opdracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam
Scroll naar top