ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 2 Offerte

Artikel 3 Een overeenkomst

Artikel 4 Betalingen

Artikel 5 Termijnen

Artikel 6 Auteursrecht

Artikel 7 Opzegging

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekeringen

Artikel 9 Ontbinding

Artikel 10 Overmacht

 • 10.1 Indien JSB aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, in het verkeer geldende opvattingen of ingevolge deze voorwaarden voor zijn rekening komt, is ieder der partijen, indien deze situatie van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Het in de voorgaande volzin bepaalde vindt onder meer toepassing bij ziekte en/of afwezigheid van voor enige leverantie of werkzaamheden cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, ingeval van het verloren gaan van (film)materialen, of ingeval van stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, evenementen en dergelijke. Artikel 9.3 is op een ontbinding op grond van dit artikel onverminderd van toepassing.
 • 10.3 Indien JSB ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Meerwerk/minderwerk

 • 11.1  Indien op locatie wordt opgenomen, dient JSB de locatie vooraf goed te keuren. JSB heeft altijd het recht een locatie af te keuren, ondermeer indien deze locatie in artistiek opzicht niet aan de eisen van JSB voldoet, indien deze locatie hogere kosten met zich mee brengt dan bij het opstellen van de begroting door JSB voorzien of indien de veiligheid van JSB of zijn medewerkers in gevaar komt.
 • 11.2  Ingeval van uitloop, is JSB gerechtigd het door de Wederpartij te betalen bedrag van de opdracht naar rato van de uitloop te verhogen. Mocht JSB door de uitloop kosten moeten maken die uitgaan boven de in de voorgaande volzin bedoelde verhoging, dan zijn deze kosten eveneens voor de Wederpartij.
 • 11.3  Met betrekking tot heropnames sluiten partijen separaat een overeenkomst.
 • 11.4  Uitgangspunt bij een offerte en/of een bij een opdracht gehanteerde begroting, is een werkdag van tien uren (12 uur uit en thuis). Indien de door JSB ingeschakelde medewerkers overuren moeten maken doordat een opnamedag langer duurt dan wel doordat de Wederpartij de inhoud of de uitvoering van de opdracht wijzigt, dient het door de Wederpartij aan JSB te betalen bedrag te worden verhoogd met de op de gebruikelijke wijze berekende overuren van deze medewerkers.
 • 11.5  Indien een reeds vastgestelde planning, script of storyboard met betrekking tot een productie wordt gewijzigd, zijn de eventuele kosten van deze wijziging voor de Wederpartij. JSB zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk wijzen op de consequenties van een wijziging.
 • 11.6  Eventueel door de Wederpartij gewenste wijzigingen ten aanzien van het door JSB geleverde dienen onmiddellijk bij oplevering schriftelijk aan JSB te worden gemeld. JSB zal zoveel mogelijk trachten deze wijzigingen zonder meerkosten voor de Wederpartij door te voeren, bijvoorbeeld door in de begroting op andere posten te bezuinigen. Indien de gewenste wijzigingen niet tijdig of niet juist worden gemeld, is JSB gerechtigd de meerkosten van de gewenste wijzigingen aan de Wederpartij separaat in rekening te brengen.

Artikel 12 Postproductie

 • 12.1  Indien in het stadium van de postproductie werkzaamheden plaatsvinden die van invloed zijn op de door JSB geleverde art-directie, zal de Wederpartij JSB tijdig in de gelegenheid stellen zijn visie op de betreffende werkzaamheden te geven.
 • 12.2  Werkzaamheden met betrekking tot de postproductie zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, niet begrepen in de vergoeding voor de opdracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam